28 de juny de 2016


                    VEDRUNA BELLPUIG CAP A UNA ESCOLA SOSTENIBLE

PROGRAMA “ESCOLA VERDA” DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

La nostra escola, com totes les escoles Vedruna de Catalunya, vol treballar per ser millor cada dia, una d’aquestes millores passa per ser una escola més respectuosa amb el medi ambient, per arribar a ser membres d’una societat més sostenible.  Per aconseguir-ho, volem ser “ESCOLA VERDA”.

Però què és una ESCOLA VERDA?

Una escola verda és aquella que vetlla per millorar en molts aspectes del seu funcionament:
1.      Gestió sostenible dels recursos:

a.   Aigua:  és un bé molt preuat,  escàs i vital per a les persones, no l’hem de malgastar ni malmetre.
b.  Energia elèctrica: per produir-la s’arriba a contaminar molt, com menys en gastem, menys contaminem.
c.      Reduir la producció de residus en tots els àmbits de l’escola i a casa:  reciclar el paper, els envasos, el cartró, la matèria orgànica produïda a la cuina, el vidre, els olis de la cuina, comprar productes amb el menys volum d’embolcalls possible i tenir cura de classificar correctament els residus que produïm.
d. Utilitzar, dins de l’àmbit escolar i també a casa, productes de neteja biodegradables, que no malmetin  l’aigua i siguin respectuosos amb el medi ambient.....

2.      Implicació en la millora de l’entorn:  participar en campanyes mediambientals  promogudes  per entitats municipals, comarcals etc…  com poden ser  tallers de reciclatge, plantada d’arbres, promoure hàbits saludables en l’alimentació (consum de fruita), i  en millorar la mobilitat fent-la més sostenible (anar a l’escola sense cotxes)…

3.      Incloure aspectes de sostenibilitat en el currículum escolar i en els documents que regeixen la vida  escolar: PGAC, PEC, PROGRAMACIONS D’AULA….

4.    Aconseguir que tota la comunitat educativa, (docents, PAS, alumnes i les seves famílies, AMPA) s’impliqui en aquest  gran projecte de millora de l’escola Vedruna de Bellpuig,  participant, promovent  i afavorint  positivament les activitats proposades des de l’escola.
EL PROCÉS PER SER ESCOLA VERDA

-Curs de formació inicial per a mestres dinamitzadors del procés.
-Realitzar una diagnosi de l’estat del nostre centre educatiu en l’àmbit de la sostenibilitat.
-Definir uns objectius estratègics, prioritzant els que formaran part del  Pla d’acció anual (PA).
-Autoavaluació de les accions dutes a terme en el Pla anual.


El procés no acaba amb l’obtenció de la certificació com a Escola Verda,  ja que cal seguir un programa d’actuacions i renovacions que formaran part de la vida escolar del centre i de tota la comunitat educativa per sempre.


Dins d’aquest procés, el curs 2015-16 hem dut el següent PLA D’ACCIÓ:

1.- Restaurar la zona de jardins del pati d’Educació Primària amb una plantada d’herbes aromàtiques, culinàries i medicinals, i fer-ne  el manteniment.
2.- Constituir un Comitè Ambiental on hi sigui representada tota la comunitat educativa.3.- Millorar la classificació i reducció dels residus generats per l’escola.
4.- Participació en activitats, tallers i visites relacionats amb la millora de l’entorn i l’educació per la sostenibilitat : visita a l’abocador comarcal de residus, taller de compostatge, xerrada-taller a l’entorn de la reutilització de materials de rebuig,  participació en activitats sobre la sostenibilitat a nivell d’Escoles Vedruna Catalunya.

Un cop acabat el curs escolar 15-16 es fa una valoració de les accions dutes a terme i es dissenya un nou pla d’acció pel curs següent, amb noves activitats o amb les que ja estan en marxa si necessiten continuïtat.

Tota aquesta documentació va adreçada al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, qui s’encarrega de certificar la idoneïtat dels centres que estan duent a terme el procés d’obtenció del certificat d’Escola Verda.


Comitè Ambiental d’Escola Verda Vedruna Bellpuig.